Konèksyon•Connection

INDEX
« Semer la reconstruction ou la destruction? | Main | Derrière l’épidémie du choléra »
Thursday
Jan132011

12 janvye 2011 • 12 janvier 2011

Ayiti Kale Je pa t fè yon envestigasyon for 12 janvye. Li te ranmase repotaj patnè Ayiti Kale Je t ap fè pandan li te bay yon kout men, tou. Li, gade, tande.

Ayiti Kale Je n'a pas de mener une enquête pour le 12 janvier. Le partenariat réunit les travaux de ses membres et a donné un coup de main, aussi. Lire, regarder, écouter.


SAKS

Li - Kilè nap soti nan kout chapo, omaj pou n pase nan aksyon? editoryal Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal - kreyòl

Tande oswa telechaje - Pwogram nouvèl espesyal Pawòl nan Lari 12 janvye
2 pwogram Kat Je Kontre magazin:
1.) avèk ekonomis Kami Chalmès (Camille Charlmers)
2.) avèk Pyè Esperans (Pierre Esperance) ak Salvatò Sanviktò (Salvatore St. Victor)
- kreyòl


AlterPresse

Lire - Quel plan pour le (re-)logement? - français

Lire - Fort National, entre les gravats… et le doute - français

 

Ayiti Kale Je

Lire - Les chiffres clés de ces 12 derniers mois - français

Lire - Un an plus tard/Yon Lane Apre - français, english, español

 

Gade - 12 janvye 2011: Fristrasyon ak indiyasyon - kreyòl (version anglaise à venir)

 


 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>