Konèksyon•Connection

INDEX
Thursday
Oct142010

Apui • Support • Apoyo

Ayiti Kale Je jwenn apui finansyè pou lane 2013 nan men International Media Support, American Jewish World Service, ansanm avèk Church World Service, epi nan men moun ki panse li enpòtan pou gen transparans ak patisipasyon pèp aysiyen an nan koze "rekonstriksyon" an. Ozetazini, se Somerville Community Access Television (Televisyon Kominotè Somèvil) ki se patnè nou. Si gen yon sijè ki merite envestigasyon men ki jwenn apui youn nan bayè nou yo, nou pa fè envestigasyon, men nou fè kolèg jounalis konnen fòk listwa sa a fèt.

Haiti Grassroots Watch is supported in 2013 by International Media Support, American Jewish World Service, Church World Service and by people who believe in the need for transparency and for the participation of Haitian people in the "reconstruction." Somerville Community Access Television is our partner in the US. If there is an investigation that ought to be done concerning one of our donors, we do not do the investigation, and instead make sure colleague journalists are aware of it and that the work is done.

Para 2013, Haïti Veedor tiene apoyo de  International Media Support, American Jewish World Service, Church World Service y también gente que creen en la necesidad de transparencia y de la participación de los haitianos en la "reconstrucción." Somerville Community Access Television (Televisión Comunitario de Somerville) es nuestro socio de en los EE.UU.

 Si ou vle apiye nou
 To support our work
 Para apoyarnos

 

Oswa, voye yon chèk pou "SCAT/Haiti Grassroots Watch"
Or, to make it tax deductible, send a check to "SCAT/Haiti Grassroots Watch"
O, enviar une cheque para "SCAT/Haiti Grassroots Watch"

 

Somerville Community Access Television
Attn: Wendy Blom
90 Union Square
Somerville, MA 02143

(1) 617-628-8826

 Somerville Community Access Television (SCATV) is a non-profit 501(c)3 organization overseen by a volunteer board of directors and run by a staff of five media professionals.